Berap 2019-1

Samenvatting

De Berap 2019-1 resulteert in een voordelig resultaat van € 3,5 miljoen en kenmerkt zich door een drietal ontwikkelingen, te weten:

  • Uitvoering van het bestaande beleid.
  • Nieuwe aanvragen, veelal gekoppeld aan meerjarige afwegingen in het kader van de Perspectiefnota 2020 – 2023.
  • Vrijval van middelen vanwege project- en reservedoorlichting.

In het eerste kwartaal van 2019 zijn de projecten en reserves doorgelicht. Daaruit komt naar voren dat diverse projecten kunnen worden afgerond of dat specifieke budgetten kunnen vrijvallen omdat de uitvoering lagere kosten met zich meebrengen. In totaal kan er € 4,4 miljoen vrijvallen, waaronder niet benodigde middelen in het kader van de hoofinfrastructuur Stadshagen, 2e fase sociale woningbouw verhoogde asielinstroom, 1% regeling beeldende kunst en perspectieffonds.

In de uitvoering van het bestaande beleid zien we diverse mee- en tegenvallers. De grootste meevallers betreffen de areaalgroei in de OZB (met name doorwerking vanuit 2018) en lagere rentelasten op investeringen (‘onderuitputting kapitaallasten’). De belangrijkste tegenvaller is de doorwerking van het tekort op de jeugduitgaven 2018 naar 2019 van € 2,4 miljoen. Dit tekort vangen wij deels op door gedeeltelijke inzet vanuit de beschikbare post volumeontwikkelingen sociaal domein (€ 0,5 miljoen) en door de behoedzaamheidsmarge sociaal domein deels hiervoor gedeeltelijke in te zetten (€ 1 miljoen). Na verrekening blijft er nog € 1 miljoen in de behoedzaamheidsmarge beschikbaar om tegenvallers in de geraamde besparingen naar aanleiding van de interventiemaatregelen in het sociaal domein op te vangen. De structurele doorwerking van het tekort en de dekking daarvan is in de Perspectiefnota 2020 - 2023 opgenomen.
Overige tegenvallers zijn minder opbrengsten in het kader van spooraanpassing Zwolle - Herfte, hogere OZB-lasten schoolgebouwen, aanvullende lasten project Weezenlanden-Noord en asbestsanering ligweide Openluchtbad.

Een aantal ontwikkelingen, ambities of knelpunten leiden ertoe dat wij hiervoor in 2019 als eerste aanloop middelen beschikbaar stellen. De doorloop naar latere jaren is in de Perspectiefnota 2020 - 2023 opgenomen. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: verhuurinkomsten sportaccommodaties, hogere OZB-lasten schoolgebouwen, inzet capaciteit bij jeugd om de transformatie verder vorm te geven, aanpak mensenhandel, geothermie, capaciteit vastgoed (onderwijshuisvesting) en capaciteit adresonderzoek en inschrijving asielzoekers in basisregistratie personen

Het raadsvoorstel van de Berap 2019-1 vindt u hier.

Financiële samenvatting

Onder de knop ‘Financiën’ treft u een overzicht aan met daarin alle financiële mutaties. Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie. Daarnaast is onder ‘bijlagen’ de periodieke begrotingswijziging opgenomen. In de periodieke begrotingswijziging hebben wij de mutaties op de programmabudgetten opgenomen die budgettair neutraal zijn; dat wil zeggen dat er geen beslag op de algemene middelen plaatsvindt. Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld.