Berap 2019-1

Doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar

Eind 2017 is de notitie "Toekomstgerichte onderwijshuisvesting" vastgesteld: er wordt ingezet op het verbeteren van de bouwtechnische kwaliteit, duurzaamheid en flexibele inzet van de schoolgebouwen. We zetten onze gebouwen, waar mogelijk, flexibel en duurzaam in voor meer dan alleen onderwijs. Door de flexibele inzet sluiten we aan op de behoefte van de wijk en de school, zowel kwantitatief als kwalitatief. Per wijk is met de schoolbesturen van het basisonderwijs een inventarisatie gemaakt van de aanwezige scholen, de schoolgebouwen, de kwaliteit van de gebouwen, de leerlingenprognoses en de bevolkingsprognose van de betreffende wijk. Het resultaat hiervan is per wijk weergegeven in een toekomstperspectief, een planning van te treffen voorzieningen voor de basisscholen. De notitie is daarmee een eerste aanzet richting een Strategisch Huisvestingsplan. Om te komen tot een strategisch huisvestingsplan vraagt dit nog een nadere uitwerking op onder andere de financiën, voortgezet en speciaal onderwijs. De financiën is nog een belangrijk aandachtspunt; op dit moment zien we de bouwprijzen voor dit type voorzieningen hard stijgen.
Komende periode zal voortdurend aan lopende projecten worden gewerkt, en andere projecten worden voorbereid. De rol van het onderwijsbestuur en de gemeentelijke rol wordt nader uitgewerkt in het Strategisch Huisvestingsplan.
Voor renovatie en nieuwbouw wordt duurzaamheid meegenomen in de projectplannen. Daarnaast is er een convenant met de schoolbesturen gesloten over duurzaamheid in bestaande schoolgebouwen. Dit convenant wordt uitgewerkt in een plan van aanpak hoe we de energietransitie in het onderwijs kunnen ondersteunen. Educatie maakt hier deel van uit.

Criteria

Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar, zodanig dat:

  • De schoolgebouwen en –terreinen ingezet worden voor meer dan alleen onderwijs.
  • Meer duurzame schoolgebouwen worden gerealiseerd.
  • De betrokkenheid van ouders en wijkbewoners bij school en schoolgebouw wordt vergroot.