Berap 2019-1

Doel 6.3.3 We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Zwolle heeft circa 7.400 gereguleerde autoparkeerplaatsen (vergunninghouders en betaalde plaatsen op straatniveau) en circa 3.400 openbare parkeerplaatsen achter een slagboom. Daarnaast beschikt Zwolle over circa 2.400 stallingsplaatsen (bewaakt en onbewaakt) voor fietsers in de binnenstad. Het is belangrijk dat de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen in balans is. Parkeren is onderdeel van de bereikbaarheidsketen en daarmee een essentieel onderdeel van de duurzame bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad. Een goede balans draagt bij aan de leefbaarheid (parkeren bij de bestemming of thuis) en het milieu (voorkomen van zoekverkeer).

We verwachten dat de komende jaren bij ongewijzigd beleid de vraag naar zowel autoparkeerplaatsen als fietsstallingsplaatsen nog verder zal toenemen. We willen voor autoparkeren deze groei vooral opvangen door het beter benutten van de bestaande parkeervoorzieningen (zowel gemeentelijk als particulier) in plaats van alleen het bouwen van nieuwe. We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht omdat elk gebied haar eigen karakteristieken heeft en bijbehorende doelgroepen. We spelen hierdoor in op de nieuwe omgevingswet en Omgevingsvisie.

De gebruiker staat hierbij centraal. De trend is dat steeds meer gebruikers behoefte hebben aan een aantrekkelijk aanbod van vervoeropties, zoals (elektrische) deelauto’s/-fietsen en (kleinschalig) openbaar vervoer in plaats van een eigen auto. We gaan met woningbouwcorporaties, adviesbureaus en mobiliteitsaanbieders op zoek naar slimme, klantvriendelijke mobiliteitsconcepten als “Mobility as a Service” (MAAS) waarbij het uitgangspunt is dat de gebruiker gestimuleerd wordt om het juiste vervoermiddel voor zijn of haar verplaatsing te kiezen. Om bovenstaande uitdagingen zo optimaal mogelijk te benutten voeren we samen met de herontwikkelingsmaatschappij Overijssel (HMO) een strategische (fiets)parkeer- en mobiliteitsstudie uit die een belangrijke bouwsteen moet vormen voor het gebiedsplan centrumgebied dat in het kader van de Omgevingsvisie zal worden opgesteld.

In het kader van de strategische visie (“Binnenstad bruist” en Spoorzone) zetten we in op een kwalitatief hoogwaardige structurele oplossing van het fietsparkeren in de openbare ruimte. In 2018 zal hiervoor het “Actieplan fietsparkeren Binnenstad” worden vastgesteld.

Criteria

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen, zodanig dat:

 • Inwoners tevreden zijn over parkeren in Zwolle.
 • Er goede spreiding van parkeerplaatsen is over de stad.
 • Er voldoende parkeervoorzieningen voor de auto zijn.
 • Er voldoende kwalitatief goede parkeervoorzieningen zijn voor de fiets in en rond het centrum en in de spoorzone.
 • De bestaande parkeervoorzieningen van zowel de gemeente als bedrijven optimaal benut worden.
 • De parkeervoorzieningen voor fiets en auto kwalitatief goed, veilig en klantvriendelijk zijn en passen bij de karakteristieken van de wijken van de stad en haar bewoners en bezoekers.
 • Het exploitatieresultaat van parkeren op basis van marktconforme tarieven voldoende ruimte biedt voor noodzakelijke toekomstige investeringen.
 • Er extra aandacht is voor parkeren in de binnenstad en de schilwijken rond de binnenstad, Hanzeland/station en Oosterenk en woonomgeving, waarbij ook private partners zo mogelijk worden ingeschakeld.
 • De vraag naar stallingsvoorzieningen afneemt door een hogere inzet van deelfiets en deelauto.
 • Het gebruik van fietsenstallingen gestimuleerd wordt door voor de gebruiker gratis bewaakte voorzieningen aan te bieden met service.
 • Overlast door verkeerd gestalde fietsen wordt teruggedrongen.