Berap 2019-1

Doel 7.1.2 We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

We stellen de mens en de menselijke maat centraal en beheren en onderhouden ons aanwezige areaal van o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels vanuit functie en gebruikswaarde. Onze aanwezige infrastructuur en fysieke voorzieningen versterken daarmee waar mogelijk het woon-, leef- en vestigingsklimaat. De focus ligt daarom naast de basistaak ‘in stand houden’ juist op het bijdragen aan de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, innovaties en ontwikkelingen; Wat zijn de opgaves vanuit de strategische thema’s, wat leeft er in de wijk en bij haar bewoners en zijn er stedelijk opgaven relevant? We kijken kritisch of bestaande elementen/objecten nog wel een functie hebben en anticiperen op toekomstig (ondergronds) ruimtegebruik. Daarop voeren we waar nodig de regie en we zorgen voor verbinding en integraliteit door werk met werk te maken met andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. We zorgen ervoor dat de basis veilig en op orde is en aansluit op de (veranderende) behoefte. Tegelijkertijd beheren we met een blik die verder dan een paar jaar vooruit kijkt.

Onze beschikbare infrastructuur en fysieke voorzieningen richten we in vanuit het perspectief van de gebruikers. Daarmee dragen we bij aan het versterken van de verbindingen tussen gebieden en wijken in de stad. Maatwerk maken we mogelijk en we zorgen ook dat het beheer zoveel mogelijk adaptief meebeweegt met de stad en de behoefte van haar inwoners en gebruikers. De grotere opgaven vanuit o.a. de strategische agenda binnenstad en de Spoorzone hebben daarbij specifiek aandacht, net zoals de ambities op het gebied van klimaat, energie en circulariteit. Leidend principe is om een stedelijker en levendiger klimaat te realiseren, met ruimte en vrijheid voor onze inwoners en partners om mee te doen en actief initiatieven te ontplooien.

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:

  • we de basis veilig en op orde houden vanuit een risicogestuurde benadering en we met ontwikkelend beheer anticiperen op de toekomst;
  • we door het slim gebruiken van een breed scala aan databronnen op informatiegestuurde wijze tot afgewogen investeringen en activiteiten komen en tegelijkertijd innovatie bevorderen;
  • we maatwerk leveren en waar nodig als regisseur optreden en mede daarmee mogelijk maken dat kansrijke initiatieven vanuit onze inwoners/partners ontplooid kunnen worden.