Berap 2019-1

Doel 1.2.2 We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Sport en bewegen dragen als onderdeel van een gezonde leefstijl bij aan het (langer) gezond en actief zijn van inwoners. Daarnaast draagt sporten en bewegen, in welk organisatieverband dan ook, bij aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Mensen sporten met elkaar, ontmoeten elkaar en zetten zich, al dan niet als vrijwilliger, in om de sport en alles er omheen invulling te geven. De aanwezige sportinfrastructuur met veel en goede sportaccommodaties en beweegvoorzieningen verspreid over de stad is voor dit alles een belangrijke drager. De vraag naar sportactiviteiten en –voorzieningen voor ouderen zal aanzienlijk stijgen. Daarmee zal, met het stijgen van de leeftijd, een verschuiving plaatsvinden van sporten naar bewegen, terwijl ook voor jongeren het sport- en beweegaanbod op peil moet blijven. Dit biedt kansen voor verenigingen voor het ontwikkelen van nieuw en vernieuwend sportaanbod en het aanboren van nieuwe doelgroepen.

Criteria

We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen, zodanig dat:

  • Inwoners in alle geledingen van de bevolking een zo hoog mogelijke sport- en beweegparticipatie hebben.
  • Integraal en inclusief sporten in vrijwel alle (reguliere) sportdisciplines mogelijk is.
  • De sport- en maatschappelijke participatie van meer kwetsbare doelgroepen (jeugd, senioren, inactieven, mensen met een beperking en minder draagkrachtige personen) toeneemt.