Berap 2019-1

Doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

De stad is gebaat bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Door het bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle hiernaar kan en wil handelen. Willen omdat zij er van overtuigd zijn dat dat bijdraagt aan de stad Zwolle. Kunnen omdat waar mogelijk grenzen zijn opgeheven. De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen. Dit vraagt van medewerkers om anders kijken, anders denken en anders doen. Vanuit een actieve houding, partnerschap, op maat en vanuit de grondhouding om zaken mee-mogelijk te maken. En daarnaast ons binnenshuis zo te organiseren dat processen, procedures, regelgeving etc. stuwend en ondersteunend zijn. Vanzelfsprekend vanuit onze verantwoordelijkheid om een goede afweging te maken tussen betrokkenheid, rendement, legitimiteit en zakelijkheid.

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien. (Zwolse) burgers en organisaties ervaren en (h)erkennen ons als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving. Daarnaast investeren we als onderdeel van de Begroting 2019 in een toekomstbestendige organisatie. Zie hiertoe bestedingsvoorstel 10 en 54. De toelichting op de bestedingsvoorstellen vindt u hier (10 en 54).

Criteria

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad, zodanig dat:

  • Medewerkers ruimte geven voor initiatief, uitnodigend zijn en zich faciliterend opstellen.
  • Medewerkers fysiek, emotioneel en mentaal gezond zijn.
  • Leidinggevenden in staat zijn om hun medewerkers te ontwikkelen en te stimuleren om de strategische ambities van de gemeente Zwolle te realiseren.
  • We een aantrekkelijke werkgever zijn door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken.
  • Burgers en organisaties de gemeente Zwolle ervaren en (h)erkennen als een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand.
  • Het aantal medewerkers met een garantiebaan minimaal het door het rijk vastgestelde streefgetal is.