Berap 2019-1

Doel 2.1.2 We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo.

Om mogelijk te maken dat inwoners kunnen participeren in de samenleving en langer zelfstandig kunnen blijven wonen, zal een groter beroep worden gedaan op het sociale netwerk van mensen en daar waar mogelijk ook van vrijwilligers. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (programma 1. Samenleving) en het beter verbinden van deze informele ondersteuning met formele ondersteuning is van belang. Bovendien zien wij in de samenleving steeds meer (particuliere) initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan de participatie van inwoners. Wij willen deze initiatieven ondersteunen, versterken en waar mogelijk verbinden met de ondersteuning die wij bieden. Dit maakt onder andere onderdeel uit van de doorontwikkeling van de huidige Dagbesteding die we meer willen verbinden met het Maatschappelijk voorveld; het geheel van welzijnspartijen, (gesubsidieerde) instellingen met een vrijetijds aanbod, kerken, etc.  Wij faciliteren SamenZwolle om de inwoner te ondersteunen bij het formuleren van zijn vraag en toe leiden naar passend aanbod in Maatschappelijk voorveld of dagbesteding.

Wij zetten in op een beweging waarbij meer inwoners gebruik kunnen maken van het collectief vormgegeven aanbod waardoor er minder beroep hoeft te worden gedaan op de duurdere individuele vormen van ondersteuning. Dit doen we door het efficiënter gebruik maken van het al bestaande aanbod in het maatschappelijk voorveld. Initiatieven op het terrein van welzijn, maatschappelijke participatie en dagbesteding houden zich bezig met het participeren van onze inwoners. Wij zijn voornemens om deze initiatieven zowel inhoudelijk als financieel met elkaar te verbinden rondom deze gezamenlijke participatie opgave en daarmee het voorveld te versterken. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 17, onderwerp tekort dagbesteding 2019. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier. Ook stemmen wij de ondersteuning die wij bieden af met partners in de stad zodanig dat verschillende vormen van ondersteuning elkaar aanvullen tot een integraal pakket voor de inwoner en een zo efficiënt mogelijke inzet van de geboden ondersteuning.

Voor statushouders geldt dat wij inzetten op het zo snel mogelijk integreren van statushouders in de Zwolse samenleving middels een integrale aanpak waarbij we zo veel mogelijk statushouders aan het werk willen krijgen door in te zetten op inburgering, taalontwikkeling, welzijn, begeleiding naar werk en waar nodig ook op ondersteuningen zorg, voorkomen van schooluitval en scholing. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 18, onderwerp Ondersteuning nieuwe Zwollenaren. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

Daarnaast is samenwerking van belang met (zorg)aanbieders en woningcorporaties ten behoeve van een betere aansluiting tussen wonen en zorg zodat daar waar mogelijk inwoners kunnen uitstromen uit beschermde woonvormen naar zelfstandig wonen (met ondersteuning) en dat inwoners met een zorgvraag kunnen beschikken over een passende woning.

Tevens is een stevig inzet nodig op samenwerking met de regiogemeenten. Samen met gemeenten in de regio werken wij samen met de zorgverzekeraar en geven wij uitvoering aan het convenant met Zilveren Kruis. Wij versterken de samenwerking tussen de sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen en huisartsen zodat inwoners geen last hebben van de grensvlakken tussen de verschillende soorten zorg (Wmo, ZWV en Wlz).

Daarnaast hebben wij een contract voor de collectieve zorgverzekering. Zilveren Kruis heeft het contract voor de collectieve zorgverzekering beëindigd per 2019 en wij hebben een contract afgesloten met Eno Zorgverzekeraar (Salland Zorgverzekeringen) met ingang van 1 januari 2019 om hiermee een passend aanbod te bieden aan de doelgroep om financiële risico’s door zorgkosten zoveel mogelijk te vermijden.

Criteria

We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen  en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • De beschikbaarheid en inzet van algemene en voorliggende voorzieningen bekend zijn bij inwoners, Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders.
  • De formele ondersteuning meer aansluit bij de informele ondersteuning en initiatieven in de stad.
  • De dagbesteding in aansluiting op het voorliggende veld en de thuisondersteuning wordt doorontwikkeld tot een brede basisvoorziening.
  • De verschillende vormen van ondersteuning elkaar aanvullen tot een integraal pakket.
  • Er een collectivisering van voorzieningen plaatsvindt waardoor het beroep op maatwerkvoorzieningen afneemt.

Beleidsinterventie bij Berap 2019-1

WMO-verstrekkingen
De begroting 2019 is gebaseerd op het gemiddelde aantal verstrekkingen van de afgelopen vier jaren. Bij woonvoorzieningen zien wij een oplopende lijn van de aantallen. Daarom zijn de vier jaar gemiddelde met een groei van 20% verhoogd. De ontwikkeling in aantallen ten aanzien van de verstrekkingen van de rolstoelen en vervoer laten grote fluctuatie zien. We constateren in het 4e kwartaal van 2018 inderdaad afnemende aantallen vervoersvoorzieningen en rolstoelen, maar woonvoorzieningen blijven hoog. Of deze trend zich voortzet in 2019 moet nog blijken. In de Q2 2019-rapportage kan de ontwikkeling verder geanalyseerd worden. Indien noodzakelijk zal in de Berap 2019-2 een actualisatie worden opgenomen.