Berap 2019-1

Doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

We werken aan een inclusieve arbeidsmarkt: goede aansluiting tussen opleidings- en arbeidsaanbod in de veranderende arbeidsmarkt vraagt om een gerichte aanpak waarbij wordt geïnvesteerd in mensen. We willen dat iedere Zwollenaar met arbeidspotentieel participeert naar zijn of haar vermogen op de arbeidsmarkt. Dit kan in een betaalde baan / zelfstandigheid (en eventueel met ondersteuning / subsidie wanneer sprake is van een arbeidsbeperking) of door werkervaring op te doen vanuit een bijstands- of ondersteuningssituatie. Bij het bevorderen van participatie en uitstroom uit de bijstand gaan we uit van de mogelijkheden van de inwoner. De afspraken die we maken, zijn erop gericht om, met niet-vrijblijvende inzet van beide kanten, passend werk te vinden. Om te anticiperen op de arbeidsmarkt en matching van kwetsbaren mogelijk te maken, werken we in een regionale context samen met partners, zoals werkgevers, werknemers, onderwijs en UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

We hebben in 2017 een begin gemaakt om het integrale proces ter ondersteuning van de integratie en participatie van statushouders te optimaliseren door een brede screening. Dat wordt in 2019 doorontwikkeld voor alle 500 statushouders die sinds 2013 zijn ingestroomd. Ondermeer door de regie te versterken. Daarbij anticiperen we op de plannen van het Rijk met betrekking tot het verhogen van taalniveau en verbeteren van de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van statushouders.

De maatregelen in het Interventieplan Sociaal Domein verwerken we in de opdracht aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk (werktitel Wezo / WRA). De uitvoeringsorganisatie voor Werk is onze partner voor arbeidstoeleiding. Deze organisatie heeft de opdracht om arbeidstoeleiding samen met werkgevers en waar mogelijk in publiek-private samenwerking vorm te geven. Afspraken over deze opdracht komen tot stand langs de lijn van professioneel partnerschap.

Criteria

Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodanig dat:

  • Alle inwoners met een arbeidsbeperking en / of afstand tot de arbeidsmarkt in beeld zijn en worden ondersteund voor wat betreft hun arbeids- / participatiemogelijkheden.
  • Alle jongeren onder de 27 jaar en met een afstand tot de arbeidsmarkt toekomstperspectief hebben en in een actief traject zitten met een actieplan richting zorg / werk / opleiding.
  • Specifieke aandachtsgroepen, zoals 50plussers en statushouders, hun talenten en ervaring kunnen blijven inzetten op de arbeidsmarkt.
  • Er voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving beschutte werkplekken worden gecreëerd.
  • Mensen die direct aan het werk kunnen, actief naar werk worden begeleid.
  • De regionale doelstelling voor de landelijke banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking wordt gehaald.
  • De uitstroom uit de bijstand naar werk, zelfstandig ondernemerschap of opleiding wordt bevorderd en stijgt ten opzichte van het vorig jaar (350 per jaar).