Berap 2019-1

Periodieke wijziging 2019-1

Toelichting:   De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212

Artikel 4. Uitvoering begroting

1.   Het college stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

2.   Het college draagt er zorg voor dat :

a.    wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de programmabegroting geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget
b.   de werkelijke lasten en baten op de juiste wijze worden toegewezen aan de programma’s in de programmabegroting

3.   Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen programma’s, onder de voorwaarden dat

a.   de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b.   als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c.   de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging..

4.   Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking binnen een programma, onder de voorwaarden dat

a.   de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b.   als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c.   de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.

1e periodieke begrotingswijziging 2019

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet/project

Financiële afwijkingen

1. samenleving

Jaarrek. 2018, Vjm

Overlopende posten via reserves nutvw

Doel 1.1.3

innovatie WMO V&V senioren

20.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

20.000

ink.

Doel 1.2.2

Brede impuls buurtsport/buursportcoaches

201.016

uitg.

Reserve nutw sociaal

201.016

ink.

Doel 1.2.2

Pilot Sport en Bewegen

40.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

40.000

ink.

Doel 1.2.2

Zwemvangnet

52.500

uitg.

Reserve nutw sociaal

52.500

ink.

Doel 1.2.3

Rest.opdr.HL, verv. Bron HC

5.950

uitg.

Reserve nutw sociaal

5.950

ink.

Doel 1.2.3

Meerjarig Onderhoudscontract Het Hoge Laar

10.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

10.000

ink.

Doel 1.3.2

Preventie jeugd

40.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

40.000

ink.

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.2.1

16 oktober 2018, 11s

Sociaal plan samenvoeging Wezo - WRA

164.000

uitg.

Risicoreserve Wezo

164.000

ink.

Toelichting:

Betreft de uitkomsten van het onderhandelingsakkoord dat in 2019 gedekt wordt uit de risicoreserve Wezo

Doel 2.3.1

Jaarrek. 2018. Vjm

Transformatiefonds jeugd 2018

1.181.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

1.181.000

ink.

Toelichting:

Voor de RSJ IJsselland is € 1.1 mln euro beschikbaar. Hiervoor is in de algemene uitkering (december circulaire 2018) geld beschikbaar gekomen wat in 2018 in de reserve is gestort en in 2019 weer wordt onttrokken.

Jaarrek. 2018, Vjm

Overlopende posten via reserves nutvw

Doel 2.1.1

Implementatie krediet sociaal domein ICT

50.630

uitg.

Reserve nutw sociaal

50.630

ink.

Doel 2.1.3

Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief

75.750

uitg.

Reserve nutw sociaal

75.750

ink.

Doel 2.1.3

Dagbesteding

85.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

85.000

ink.

Doel 2.2.1

Transformatie middelen jeugd

50.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

50.000

ink.

Doel 2.2.1

Jeugdwerkloosheid regio

57.052

uitg.

Reserve nutw sociaal

57.052

ink.

Doel 2.2.1

Baankansen arbeidsmarktregio (dec.uitkering december 2018)

307.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

307.000

ink.

3. Opvang en bescherming

Doel 3.2.1

3 juni 2019, Vjm

Zorg en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoening

49.350

uitg.

Subsidie ZonMW

49.350

ink.

Toelichting:

Om de zorg en begeleiding voor mensen met EPA beter en meer integraal aan te kunnen bieden, heeft de taskforce EPA subsidie aangevraagd bij ZonMW en deze is toegekend.

Doel 3.2.2

3 juni 2019, Vjm

Begeleiding ex gedetineerden

21.050

uitg.

Rijksbijdrage

21.050

ink.

Toelichting:

De door het ministerie van Justitie en Veiligheid toekende middelen worden ingezet voor de begeleiding van ex-gedetineerden.

Jaarrek. 2018, Vjm

Overlopende posten via reserves nutvw

Doel 3.1.2

Vrouwenopvang (dec.uitkering december 2018)

62.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

62.000

ink.

Doel 3.3.1

Maatschappelijke opvang (dec.uitkering december 2018)

25.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

25.000

ink.

4. inkomen

Jaarrek. 2018, Vjm

Overlopende posten via reserves nutvw

Doel 4.1.1

Woonlastenfonds

43.500

uitg.

Reserve nutw sociaal

43.500

ink.

Doel 4.3.1

Ontwikkelkosten hulpvraagsysteem schulden

30.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

30.000

ink.

Doel 4.3.1

Schulden en armoede (dec.uitkering mei 2018)

233.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

233.000

ink.

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.1.1

30 januari 2019,

Programma Regio-Economie; formaliseren regio bijdrage 2019

630.000

uitg.

regiegroep

Bijdrage programmabudget regio Zwolle

630.000

ink.

Programma Regio-Economie; formaliseren regio bijdrage eerdere jaren

1.890.000

uitg.

Bijdrage programmabudget regio Zwolle

1.890.000

ink.

Toelichting:

Vanuit het budgetrecht van de raad wordt de kredietaanvraag van € 630.000 voor 2019 (te dekken uit éénzelfde bijdrage van de regio) via deze weg aan de raad voorgelegd.

Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is het budget en de bijdrage van 630.000 reeds verantwoord in de betreffende jaarrekeningen. In 2019wordt het budget van 1.890.000 op begrotingsbasis ook formeel geregeld.

Doel 5.2.1

29 mei 2018, 11a

Profilering deelgebied Binnenstad

30.000

uitg.

Provinciale bijdrage

30.000

ink.

Toelichting:

Er is behoefte aan uitwerking van de profielen van de deelgebieden. In 2018 is de Luttekestraat het eerste gebied waar dit van start gaat. Over de andere gebieden worden nadere afspraken gemaakt. De kosten worden door de provincie vergoed.

Doel 5.3.1

29 mei 2018, 11a

Kunst uit de doeken

20.000

uitg.

Provinciale bijdrage

20.000

ink.

Toelichting:

Kunstwerken uit het gemeentelijk depot worden geexposeerd, gecombi-neerd met een veiling in de Statenzaal. Het is te verwachten dat de veiling opbrengsten oplevert. De opbrengsten gaan naar een goed doel. De kosten worden door de provincie vergoed

Doel 5.3.1

29 mei 2018, 11a

Kunstwerk plastic uit water

15.000

uitg.

Provinciale bijdrage

15.000

ink.

Toelichting:

De initiatiefnemers maken van plastic afval uit de gracht een kunstwerk. De kosten worden door de provincie vergoed.

Programma 5

Jaarrek. 2018, Vjm

Overlopende posten via reserves nutvw

Doel 5.2.1

Binnenstad: weversgilden

55.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

55.000

ink.

Doel 5.2.1

Binnenstad: onderwijsbewegingen

25.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

25.000

ink.

Doel 5.2.1

Evenementen

25.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

25.000

ink.

Doel 5.2.2

Erfgoedhotspot

20.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

20.000

ink.

Doel 5.3.1

Kunst in openbare ruimte

50.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

50.000

ink.

Doel 5.3.1

Lokale geschiedenis

45.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

45.000

ink.

Doel 5.3.1

Kunstenaars in binnenstad

30.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

30.000

ink.

Doel 5.3.1

Afstoten BKR-kunst

50.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

50.000

ink.

Doel 5.3.2

Innovatie en vernieuwing

80.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

80.000

ink.

Doel 5.3.1

Cultuureducatie

38.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

38.000

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.2

15 november 2016, 7c

Michaelskerk

24.000

uitg.

Bijdrage derden

24.000

ink.

Toelichting:

Voor het aanpassen van het parkeerterrein ten zuiden van het exploitatiegebied wordt op basis van een anterieure overeenkomst een bijdrage ontvangen van de projectontwikkelaar.

Doel 6.3.2

3 juni 2019, Vjm

Parkeeropgave centrumgebied

40.000

uitg.

Bijdrage vanuit koersdocument parkeren

25.000

ink.

Bijdrage vanuit programma Binnenstad

15.000

ink.

Toelichting:

Uitvoeren van een strategische studie mobiliteit en parkeren centrumgebied Zwolle i.s.m. HMO. Hiervan komt 25.000 euro vanuit Koersdocument parkeren 2016-2020 (doel 6.3.3.) en 15.000 euro vanuit Binnenstad (doel 5.2.1).

Doel 6.3.3

Jaarrek. 2018, Vjm

Project parkeerbeleid uitwerkingsplan

-173.196

uitg.

Uitwerkingsplan fietsparkeren

23.196

uitg.

Storting Reserve parkeren

150.000

uitg.

Toelichting:

Uit het project kan € 173.196 vrijvallen waarvan €. 150.000 ten gunste komt van de reserve parkeren en € 23.196 wordt toegevoegd aan het uitwerkingsplan fietsparkeren.

Doel 6.3.3

3 juni 2019, Vjm

Vervanging betaalautomaat Pas de Deux

60.000

uitg.

Projecten parkeerapparatuur van Rooijensingel en Noordereiland

-60.000

uitg.

Toelichting:

De betaalautomaat Pas de Deux moet vervangen worden. De kosten kunnen opgevangen worden door het aanbestedingsvoordeel op de projecten vervanging parkeerapparatuur van Rooijensingel en Noordereiland

Doel 6.3.2

29 januari 2019, 11g

Krediet Beter Benutten Zwolle Kampen

-541.280

uitg.

Bijdrage bedrijfsleven en ministerie I&W

-541.280

ink.

Krediet Kamperstraatweg

74.700

uitg.

Reguliere budget beheer en onderhoud

-74.700

uitg.

Toelichting:

Het budget voor Beter benutten moet zowel aan de lastenkant als de opbrengstenkant verlaagd worden met € 541.280. Het krediet voor de Kamperstraatweg moet worden verhoogd met € 74.700 i.v.m. een bijdrage uit het reguliere budget beheer en onderhoud..

Doel 6.1.5

3 juni 2019, Vjm

Uitkoopregeling ingeval van wonen onder hoogspanningslijn

612.700

uitg.

Rijksbijdrage

599.200

ink.

Activering in N.I.E.G.G

13.500

ink.

Toelichting:

Het ministerie EZK heeft de uitkoopregeling wonen onder hoogspanningslijnen vastgesteld. Één eigenaar heeft zich aangemeld voor de regeling. De totale kosten voor de gemeente bedragen € 612.900.

Doel 6.4.1

3 juni 2019, Vjm

Kredietaanpassing Berkum energieneutraal

-10.000

uitg.

Bijdragen derden

-10.000

ink.

Toelichting:

De werkelijke bijdragen van derden vallen € 10.000 lager uit en daarom wordt het krediet ook met € 10.000 verlaagd.

Doel 6.4.1

3 juni 2019, Vjm

Energietransitie budget

8.333

uitg.

Bijdrage provincie

8.333

ink.

Toelichting:

De bijdragen van de provincie valt € 8.333 hoger uit en daarom wordt het krediet ook met € 8.333 verhoogd.

Programma 6

Jaarrek. 2018, Vjm

Overlopende posten via reserves nutvw

Doel 6.1.2

Ruimtelijke plannen 2018

243.537

uitg.

Reserve nutvw fysiek

243.537

ink.

Doel 6.1.2

Ruimtelijke plannen <2018

440.076

uitg.

Reserve nutvw fysiek

440.076

ink.

Doel 6.1.4

Monumenten

56.743

uitg.

Reserve nutvw fysiek

56.743

ink.

Doel 6.1.4

Archeologische opgravingen

9.263

uitg.

Reserve nutvw fysiek

9.263

ink.

Doel 6.1.4

Theadorakapel

45.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

45.000

ink.

Doel 6.3.2

Stadslogistiek (dec.circulaire 2018)

40.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

40.000

ink.

Doel 6.3.3

Katwolderplein parkeergarage

52.119

uitg.

Reserve nutvw fysiek

52.119

ink.

Doel 6.4.1

Energie: locale initiatieven

28.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

28.000

ink.

Doel 6.4.1

Energie: verbeter- en bespaarloket

39.223

uitg.

Reserve nutvw fysiek

39.223

ink.

Doel 6.4.2

Leader

61.505

uitg.

Reserve nutvw fysiek

61.505

ink.

Doel 6.4.4

KlimaatAdaptatie city-deal

20.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

20.000

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

7. Vitale wijken

Doel 7.1.1

3 juni 2019, Vjm

Diezerpoort Sociaal (krediet)

4.525

uitg.

Bijdrage derden

4.525

ink.

Toelichting:

Het betreft kosten en een bijdrage van  € 1.190 als bewonersbijdrage voor de herinrichting van het Wessel van de Maatenpleintje, en een bijdrage van € 3.335 van Deltawonen voor de verbouwing van Sociaal Wijkteam Oost.

Doel 7.1.2

3 juni 2019, Vjm

Krediet aanpassing besturing bruggen

40.000

uitg.

Krediet vervanging verkeersseinen bruggen

-40.000

uitg.

Toelichting:

Bij begroting 2017 is een krediet toegekend voor aanpassing besturing 4 beweegbare bruggen van € 775.000. Mede vanwege de prijsstijgingen is een aanvullend krediet benodigd van € 40.000. Dekking kan gevonden worden in het krediet vervangen verkeersseinen bruggen uit 2018.

Doel 7.1.2

13 november 2018,11p

Verlichting park Weezenlanden

40.000

uitg.

Dekking begroting B + L (doel 7.1.2)

-40.000

uitg.

Toelichting:

De logische looproute vanaf de parkeerplaats, via de onderdoorgang Provinciehuis en de aanwezige padenstructuur naar de horecavoorziening zal met minimale lichtintensiteit verlicht worden De kosten worden binnen de lopende jaarexploitatie opgevangen.

Doel 7.1.3

29 mei 2018, 11a

Lubeckplein

100.000

uitg.

Provinciale bijdrage

100.000

ink.

Toelichting:

Het Lübeckplein is een versteend plein dat als een niet prettige verblijfs- plek wordt ervaren, terwijl het een belangrijke en beeldbepalende locatie is. Daarom wordt een stuk gevel aan het Stadskantoor vergroend. De kosten worden door de provincie vergoed.

Doel 7.1.3

3 juni 2019, Vjm

Aanpassingen parkeervoorzieningen Wythmenerplas

30.000

uitg.

Reserve onderhoud recreatieplassen

30.000

ink.

Toelichting:

Er moet een wisselstrook aangelegd worden om stagnatie bij het in- en uitrijden te voorkomen en de straatverlichting bij de betaalautomaten moet aangepast worden uit beveiligingsoogpunt. De kosten worden ten laste gebracht van de onderhoudsreserve Recreatieplassen.

Doel 7.2.1

Jaarrekening 2015

Burgernet en RCIV

25.500

uitg.

Reserve nutw bestuur en organisatie

25.500

ink.

Toelichting:

Tot op heden werden de kosten, indien nodig, op rekeningbasis onttrokken aan de reserve. Met deze technische wijziging wordt ook de onttrekking op begrotingsbasis ( aan de voorkant) goed geregeld.

Doel 7.2.4

Berap 2 2017

Herinrichting Rembrandtlaan-Zamenhofsingel

300.000

uitg.

Bijdrage begroting B+L (doel 7.1.2)

125.000

ink.

Bijdrage derden

175.000

ink.

Toelichting:

Betreft extra uitgaven en inkomsten i.v.m. een integrale innovatieve aanpak voor de herinrichting van de Rembrandtlaan, waarbij verkeersveiligheid, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, hittestress en maatschappelijk draagvlak in onderlinge samenhang zijn meegenomen. De inkomsten betreffen een subsidie uit de regeling Waterveiligheid en Klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta van  € 175.000 en een bijdrage vanuit de begroting van B + L (doel 7.1.2) van € 125.000 voor onderhoud aan verharding.

Doel 7.2.4

Begroting 2018

Verkeersveiligheid; kleinschalige verkeersknelpunten

-42.845

uitg.

Lagere bijdrage provincie

-42.845

ink.

Toelichting:

Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor projecten ten behoeve van de Verkeersveiligheid (Blackspots). Er is rekening gehouden met een bepaald bedrag aan cofinanciering door de provincie. In werkelijkheid is deze cofinanciering lager uitgevallen en brengen wij ook de uitgaven naar beneden.

Doel 7.2.4

3 juni 2019, Vjm

Snelfietsroute Maatgravenweg-Tussen de Verlaten

267.000

uitg.

Bijdrage provincie

133.500

ink.

Bijdrage begroting B+L (doel 7.1.2)

133.500

ink.

Toelichting:

Deze snelfietsroute is onderdeel van de ontwikkeling van de Fietsroute Zwolle-Dalfsen. De totale subsidiabele kosten binnen dit project bedragen € 267.000. De provincie verstrekt € 133.500 en vanuit de begroting van B + L (doel 7.1.2) wordt eenzelfde bijdrage gedaan.

Doel 7.3.1

Begroting 2019

Afval; verbrandingsbelasting

-574.678

uitg.

Lagere onttrekking Voorziening afval

-574.678

ink.

Toelichting:

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een kostenpost van afgerond € 575.000 voor verbrandingsbelasting. Deze kosten zullen dit jaar niet gemaakt worden hetgeen inhoudt dat er een voordeel zal zijn op Afval. Dit voordeel wordt verrekend met de voorziening Afval.

Doel 7.3.2

Jaarrek. 2018, Vjm

Riolering; overlopende posten

581.000

uitg.

Hogere onttrekking Voorziening riolering

581.000

ink.

Toelichting:

Van het buitengewoon onderhoud is een deel van de in opdracht gegeven werkzaamheden ultimo 2018 niet uitgevoerd. De werkzaamheden zijn onder andere vertraagd door de lange levertijden op materialen. De kosten zullen in 2019 alsnog aan de voorziening riolering worden onttrokken.

Doel 7.3.4

Jaarrekening 2016

Invoering ICT irt Omgevingsdienst

125.000

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organisatie

125.000

ink.

Toelichting:

De uitrol van het ICT systeem vindt in de loop van 2019 plaats. De uitrol van dit systeem brengt veel werkzaamheden met zich mee. Hiervoor is geld gereserveerd dat in 2019 ingezet zal worden. Dit is nog niet begroot voor 2019.

Jaarrek. 2018, Vjm

Overlopende posten via reserves nutvw

Doel 7.1.1

Beheersplan werkgroep jongeren

18.500

uitg.

Reserve nutw sociaal

18.500

ink.

Doel 7.2.1

Woongerelateerde overlast

5.545

uitg.

Reserve nutw sociaal

5.545

ink.

Doel 7.1.4

Statenzaal

94.665

uitg.

Reserve nutvw fysiek

94.665

ink.

Doel 7.1.4

SMZ

38.335

uitg.

Reserve nutvw fysiek

38.335

ink.

Doel 7.2.1

Veiligheid- Jihadisme

28.725

uitg.

Reserve nutvw fysiek

28.725

ink.

Doel 7.2.1

Veiligheid - Weerbaarheid

120.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

120.000

ink.

Doel 7.3.4

Omgevingsdienst inform.plan energie

20.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

20.000

ink.

Doel 7.3.4

Milieunormen: geluid

5.000

uitg.

Reserve nutvw fysiek

5.000

ink.

Diverse doelen

Beheer openbare ruimte (BOR)

BOR - doel 7.1.1

46.933

uitg.

BOR - doel 7.1.2

300.111

uitg.

BOR- doel 7.1.2 afkoop Voorst (9 jaar €7.500)

67.500

uitg.

BOR - doel 7.1.3

382.329

uitg.

BOR - doel 7.3.3

253.333

uitg.

BOR- doel 1.2.3 sport

26.149

uitg.

BOR- doel 8.2.1 begraafplaatsen

9.503

uitg.

Reserve nutvw fysiek

1.085.858

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

8. Bestuur en inwonerszaken

Doel 8.2.1

Jaarrekening 2017

Verkiezingen

25.000

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organisatie

25.000

ink.

Toelichting:

Voor de diverse verkiezingen in 2017, 2018 en 2019 is € 50.000 beschikbaar gesteld door de raad uit reserve verkiezingen. Een bedrag van € 25.000 is gebruikt in 2018.Het restant zal in 2019 ingezet worden (drie verkiezingen). Dit is nog niet begroot.

Jaarrek. 2018, Vjm

Overige overlopende posten via reserves nutvw

Doel 8.1.2

Bestuur

14.685

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organsiatie

14.685

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

Doel 9.1.4 / Doel 9.1.1

Jaarrek. 2018, Vjm

Verschuiving doel 9.1.4 naar 9.1.1

verlaging budget doel 9.1.4

-2.863.172

uitg.

verhoging budget doel 9.1.1

2.863.172

uitg.

Toelichting:

Alle algemene personeelsgerelateerde kosten (o.a. opleiding, garantiebanen, werving en selectie etc.) worden overgeheveld naar doel "wendbare organisatie" zodat de financiën overeen stemmen met het beleid.

Doel 9.1.2

Jaarrek. 2018, Vjm

KCC project

25.000

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organisatie

25.000

ink.

Toelichting:

Voor het doorontwikkelen van (programma) dienstverlening is er voor 2018 en 2019 geld beschikbaar gesteld en is er in de reserve nog een bedrag opgenomen van € 48.000. Voor 2019 is de verwachting dat er een bedrag van € 25.000 nodig is uit de reserve. Dit is nog niet begroot.

Jaarrek. 2018, Vjm

Overige overlopende posten via reserves nutvw

Doel 9.1.1

MTO

184.644

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organsiatie

184.644

ink.

Doel 9.1.4

HR21

200.000

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organsiatie

200.000

ink.

Doel 9.1.4

Schoon door poort

300.000

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organsiatie

300.000

ink.

Doel 9.1.4

versterken sturend vermogen

10.000

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organsiatie

10.000

ink.

Doel 9.1.4

voorbereiding voorjaarsmoment

100.000

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organsiatie

100.000

ink.

Doel 9.1.4

btw/bcf

28.029

uitg.

Reserve nutvw bestuur en organsiatie

28.029

ink.

Doel 9.1.4

Pilot IB

70.000

uitg.

Reserve nutw sociaal

70.000

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende budgetten zijn bij de jaarrekening 2018 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2019 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel 10.1.1

3 juni 2019, Vjm

Afschaffen rentetoevoeging aan dekkingsreserve kapitaallasten

-236.459

uitg.

diverse programma's

Onttrekking aan dekkingsreserves op diverse begrotingsprogramma's

-236.459

ink.

Toelichting:

Er vindt geen rentetoevoeging en renteonttrekking meer plaats aan de dekkingsreserves kapitaallasten in navolging van een aanbeveling van de commissie B.B.V.