Berap 2019-1

Doel 7.3.1 Zwolle zonder afval; uit het afval van vandaag ontstaan de grondstoffen van morgen

Schone straten, een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame aanpak. Dat is belangrijk in Zwolle. Samen met ROVA werkt de gemeente aan het voorkomen van afval, het slim inzamelen van afval en het verwerken en hergebruiken van afval. Uit het afval van vandaag ontstaan immers de grondstoffen van morgen. Maar ook inwoners dragen hun steentje bij. Zij starten een opruimactie, adopteren een afvalbak, ruimen het zwerfvuil in hun buurt op, melden zwerfvuil bij Rova en scheiden het afval.
Wij zijn als gemeente wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in de gemeente. Van oorsprong was dit gericht op het bevorderen van de volksgezondheid. De afgelopen decennia is de focus steeds meer komen te liggen op duurzaamheid: van afval naar grondstof en het sluiten van de circulaire grondstofketen.

In Zwolle zijn we druk bezig met het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Immers, hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Uiteindelijk willen we naar een situatie dat er geen afval is, maar dat we het als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. In de afgelopen vier jaar hebben de inwoners van Zwolle veel minder restafval aangeboden dan de periode daarvoor (van 230 kilo naar bijna 180 kilo restafval per inwoner per jaar). We zijn dus op de goede weg, en willen dat graag voortzetten!

De basis voor het beleid is het in 2017 vastgestelde Gemeentelijk Grondstoffenplan 2017 - 2020, gericht op "Zwolle zonder afval" op de middellange termijn. De gemeente zet in op een duurzaam gebruik van grondstoffen en een betaalbare afvalinzameling in Zwolle. Zwolle Zonder Afval bevat de volgende hoofdlijnen:

  • Grondstoffenbeleid als belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid. Naast klimaatadaptatie en de energietransitie is het grondstoffenbeleid, als instrument om te komen tot een circulaire economie, een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.
  • Koers op vergaande reductie van de hoeveelheid restafval. Concrete doelstelling is de hoeveelheid te verbranden restafval te verminderen tot 100 kg per inwoner per jaar eind 2020. Tegelijkertijd hanteren we als uitgangspunt dat er sprake blijft van een hoog serviceniveau in de dienstverlening naar de Zwolse burgers en dat de afvalstoffenheffing niet structureel omhoog gaat.

De afgelopen jaren krijgt de circulaire economie en het tegengaan van plastic soep steeds meer maatschappelijke aandacht. Beleid en wetgeving zijn daardoor in beweging. Dit leidt tot veel energie en aandacht voor afvalpreventie en goed scheiden van afval en grondstoffen.

Criteria

Zwolle zonder afval; uit het afval van vandaag ontstaan de grondstoffen van morgen, zodanig dat:

  • We voldoen aan de zorgplicht voor afval en de volksgezondheid gewaarborgd blijft.
  • De hoeveelheid restafval eind 2020 is gedaald tot 100 kg per inwoner per jaar.
  • De scheiding  van restafval en herbruikbare grondstoffen toeneemt.
  • De kosten voor de Zwollenaren gemiddeld niet meer stijgen dan de inflatie: duurzamer, maar niet duurder.
  • De hoeveelheid zwerfafval afneemt.
  • We een bijdrage leveren aan een circulaire economie in bredere zin dan de formele rol van de gemeente ten aanzien van huishoudelijk afval.