Berap 2019-1

Doel 1.2.2 We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Regeling brede school / combinatiefuncties

Aanvullende uitgaven€ 162.432

Bij de decembercirculaire 2018 is de Rijksuitkering 2019 voor de regeling Brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches / cultuurcoaches met € 162.432 verhoogd naar € 619.026. Het betreft hier 40% financiering vanuit het Rijk voor de inzet van Buurtsportcoaches. Dit betekent dat er meer formatie wordt gerealiseerd, waarvoor de uitvoerende partijen zelf zorg dragen voor de benodigde 60% cofinanciering. Onder programma 10, doel 10.1.1 wordt de inkomst via het gemeentefonds verantwoord, waardoor deze aanvraag per saldo budgettair neutraal is.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.