Berap 2019-1

Doel 2.3.1 We versterken de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en hun ouders ondersteuning krijgen die zo zwaar is als nodig en zo licht als kan.

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Transformatiefonds Jeugd

Aanvullende uitgaven€ 1.181.000

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht. Er is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar. Gemeenten werken voor veel jeugdhulptaken regionaal samen. Daarom lopen aanvragen voor het Transformatiefonds via een van de 42 jeugdhulpregio´s. Voor de regio IJsselland is voor de jaren 2018 - 2020 per jaar € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld. Zwolle ontvangt als grootste gemeente van de regio de gelden via het gemeentefonds en draagt deze af aan de RSJ IJsselland om de plannen uit te voeren. Onder programma 10, doel 10.1.1 wordt de inkomst via het gemeentefonds verantwoord, waardoor deze aanvraag per saldo budgettair neutraal is.

De jaarschijf 2018 is in december ontvangen en (tijdelijk) vanwege afronding Jaarstukken 2018 in de reserve gestort. Het bedrag is in 2019 overgemaakt aan de RSJ IJsselland. De jaarschijf 2020 wordt verwerkt in de begroting 2020.

Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp

Aanvullende uitgaven€ 33.140

In de uitwerking van de zoekrichting 'passende jeugdhulp' is geconstateerd dat 'passende jeugdhulp' door verschillende oorzaken nog niet optimaal wordt gerealiseerd.

Eén van de oorzaken die daarbij genoemd is, is dat de gemeente Zwolle (in vergelijking met bijvoorbeeld een gemeente als Deventer) nog weinig gestructureerd op transformatie-gerichte relaties onderhoudt met de gecertificeerde instellingen alsmede de gecontracteerde aanbieders jeugdhulp.

De gecertificeerde instellingen en de aanbieders zijn cruciaal om de hervorming van de jeugdhulp te kunnen realiseren. De introductie van 'intensief relatiemanagement richting aanbieders jeugdhulp' is hierin essentieel. De verwachting is dat de extra formatie zich op middellange termijn terugverdient als het gaat om verminderde uitgaven jeugdhulp.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.