Berap 2019-1

Doel 2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Capaciteit Jeugd

Aanvullende uitgaven€ 195.500

Met de decentralisaties sociaal domein is dit taakgebied qua omvang (inhoud en budget) verdubbeld. Dit heeft zich onder andere vertaald in een sterk toegenomen beroep op de beleidscapaciteit. Op onderdelen is de personeelsformatie uitgebreid en daarmee passend gemaakt bij de nieuwe taken & opgaven. Het onderdeel Jeugdhulp is, zo blijkt na ruim drie jaar, onvoldoende meegegroeid. De vele complexe en urgente vraagstukken op het terrein van jeugd vragen om basisformatie die goed op orde is. Onze (richtinggevende) inbreng en samenwerking op ontwikkelagenda’s van voorschoolse opvang, scholen, sociale wijkteams, GGD en vele andere organisaties in lokaal en regionaal verband zijn onlosmakelijk verbonden met het halen van de beoogde transformatiedoelen. Het is daarom nodig om de formatieve basis te verstevigen en aan te vullen met twee structurele formatieplaatsen en incidentele uitbreiding voor 2019.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.

Volume-ontwikkeling Jeugd

Aanvullende uitgaven€ 2.400.000

Op basis van de meest recente cijfers van het RSJ (definitieve cijfers 2018) verwachten we dat de uitgaven jeugdhulp 2019 redelijk overeenkomen met de uitgaven 2018. Dit betekent dat we er rekening mee moeten houden dat de uitgaven Jeugdhulp 2019 voor circa € 2,4 miljoen afwijken van de begroting 2019. Een deel van dit tekort (€ 1,0 miljoen) vangen we in 2019 op door een beroep te doen op de behoedzaamheidsmarge sociaal domein en € 0,5 miljoen brengen we ten laste van de beschikbare post volume-ontwikkelingen sociaal domein. Beide budgetten staan in programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. Per saldo resteert € 0,9 miljoen dat ten laste van de algemene middelen komt.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.