Berap 2019-1

Doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Spooraanpassing Zwolle - Herfte

Lagere inkomsten€ 200.000

Voor inzet rond de spooraanpassing Zwolle - Herfte is de dekking in eerste instantie gevonden in de reserve incidentele bestedingen voor een bedrag van € 400.000. Er was van uitgegaan dat de verhuur- en verkoopopbrengsten van gronden aan ProRail € 400.000 zouden gaan bedragen. Bijna alle onderhandelingen zijn gevoerd, maar een en ander heeft uitgewezen dat de opbrengst ongeveer de helft zal zijn. Dit komt omdat er minder grond verkocht dan wel verhuurd is, de verkoop- en verhuurprijs door een onafhankelijk taxateur lager zijn vastgesteld en de huurtermijn korter is dan aanvankelijk is ingeschat. Daardoor zal naar verwachting € 200.000 minder terugkomen in de reserve incidentele bestedingen.

Weezenlanden Noord

Aanvullende uitgaven€ 135.000

De woningbouwcorporatie Openbaar Belang, als eigenaar van de grond, zoekt door middel van een tender een marktpartij die de woningen en de buitenruimte gaat ontwikkelen. De ontwikkelaar maakt een stedenbouwkundig-plan en een bestemmingsplan.

Gezien de grote verstedelijkingsopgave en onze ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit, parkeren en het bezit van grond vraagt dit gemeentelijke begeleiding. Deze begeleiding is komend jaar voor het opstellen van een voor- en anterieure overeenkomst, het beoordelen en / of adviseren bij de tender en het begeleiden van het opstellen van een stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan. De plankosten worden zoveel mogelijk verhaald via de voor- en anterieure overeenkomst maar niet alle kosten zijn te verhalen. Verwacht wordt dat, naast de € 65.000 die beschikbaar zijn gesteld voor 2019, de kosten kunnen oplopen tot totaal 200.000. Na afronding van de overeenkomst in 2019 is bekend in hoeverre de plankosten kunnen worden gedekt door de ontwikkelende partijen (op basis van de grondexploitatiewet).

Zoals in de in oktober 2018 vastgestelde visie is benoemd kan het toevoegen van 320 woningen enkel als de omgeving leefbaar blijft met een groene aantrekkelijke buitenruimte. Bij de visie is gemeld dat de raad op een later moment een investeringsvoorstel zou ontvangen over de herinrichtingen van de omliggende openbare ruimte (contramal) en wat de bijdrage is van de gemeente voor de ontwikkeling van het gebied.