Berap 2019-1

Doel 6.2.2 We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -674.000

Restant sociale woningbouw 2e fase

In de reserve incidentele bestedingen staat een post van € 674.000 opgenomen als bestedingsvoornemen voor uitvoering sociale woningbouw 2e fase. Dit betreft het restant van de bij de Perspectiefnota 2017 – 2020 gereserveerde € 1 miljoen voor de huisvestingsbehoefte in verband met de asielinstroom. De afgelopen jaren is alleen het project woningbouw Oosterenk ten laste van de gereserveerde middelen gebracht. De resterende middelen kunnen vrijvallen omdat ze niet meer voor de beoogde activiteiten (huisvesting asielinstroom) nodig zijn.