Berap 2019-1

Doel 6.3.1 We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Tijdelijke bushalte Stadshagen

Aanvullende uitgaven€ 50.000

In 2018 is de nieuwe routering van de stadsbussen voor 2019 bekend geworden. Begin 2019 heeft de provincie Overijssel hierover definitief een besluit genomen. Met de nieuwe route door Stadshagen worden de wijken Breecamp en Breezicht bediend. Hierbij hoort ook het realiseren van haltevoorzieningen. Op dit moment is een aantal tijdelijke voorzieningen gerealiseerd omdat de doorlooptijd voor ontwerp en realisatie van permanente haltes doorloopt in 2019.

De gewijzigde lijnvoering en de benodigde realisatie van de tijdelijke haltes was financieel niet voorzien. Deze kosten kunnen niet op andere partijen of projecten worden verhaald. De realisatiekosten van de definitieve haltevoorzieningen worden gedekt uit provinciale middelen. De benodigde voorbereidingsuren kunnen niet uit deze middelen worden gedekt. De verwachting is dat de totale kosten van de nu noodzakelijke maatregelen in totaal circa € 70.000 zullen bedragen. Naar verwachting kan € 20.000 hiervan gedekt worden vanuit bestaande middelen: voor € 50.000 bestaat er geen ruimte binnen de beschikbare budgetten.

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -253.475

Route Campus Windesheim

De 1e fase t/m 2020 betreft “verzachtende maatregelen” bestaande uit barriers langs de weg en verkeersregelaars in de drukke studentenmaanden. Omdat omwonenden de barriers echt niet meer wilden is nagedacht over de meer structurele oplossing van een nieuw losliggend pad in plaats van barriers. Als oplossing is gekozen voor een hek (kosten rond de € 20.000). Als deze oplossing naar tevredenheid functioneert, hoeven geen permanente en dure uitvoeringsmaatregelen meer te worden genomen. Voor die 2e fase (na 2020) was een bedrag van € 253.475 gereserveerd, dat bedrag kan dus vrijvallen.

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -2.000.000

H.I.S. (hoofdinfrastructuur Stadshagen)

Via het programma HIS is meer dan tien jaar gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid en ontsluiting van de stad en regio. Met inachtneming van de afronding van de laatste deelprojecten en afdekking van de risico’s bedragen de verwachte kosten nog ruim € 0,7 miljoen. Een deel van de resterende middelen wordt geïnvesteerd in regionale mobiliteitsopgaven conform de financieringsafspraken met de provincie Overijssel en het daarna resterende bedrag van € 2,0 miljoen kan vrijvallen.