Berap 2019-1

Doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Capaciteit Vastgoed

Aanvullende uitgaven€ 26.375

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijshuisvesting. Daarbij gaat het onder andere om nieuwbouw en renovatie, capaciteitsuitbreiding en tijdelijke huisvesting. Enige jaren geleden is het onderhoud van schoolgebouwen van de gemeente overgedragen aan de schoolbesturen. Deze wettelijke overheveling van taak gebeurde in een tijd waarin de gemeente Zwolle in het kader van bezuinigingen sterk bezig was met reductie van capaciteit. De capaciteit is in die periode met 1 fte verlaagd.

Het onderwijshuisvestingsbestand in Zwolle is sterk verouderd. Dit betekent het komende decennium een grote vernieuwingsopgave, zowel in levensverlengende renovaties als totale nieuwbouw. De komende tien jaren staat er ruim 150.000 m2 bvo schooloppervlakte (circa 60 schoolgebouwen van 40 jaar of ouder) op de nominatie voor renovatie of nieuwbouw. Gelet op de omvangrijke opgave waar het maatschappelijk vastgoed voor staat, is inzet benodigd om hier regie op te kunnen voeren. Om dit proces in goede banen te leiden is (structurele) uitbreiding met 1 fte nodig.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -9.750

Stadkamer aankoop en verbouw

Het project is afgerond en er resteert een bedrag van € 242.361. De structurele kapitaallasten van dit bedrag ad € 9.750 vallen vrij.