Berap 2019-1

Doel 7.3.2 Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Oninbaar riool (uitgave)

Aanvullende uitgaven€ 4.500

De onder programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen verhoogde post oninbaar wordt conform bestaand beleid doorbelast aan de begrotingsonderdelen waar de oninbare bedragen betrekking op hebben. Van de ophoging van de post oninbaar heeft € 4.500 betrekking op het product riolering. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering. De aanpassing werkt ook door naar latere jaren.

Oninbaar riool (dekking)

Lagere uitgaven€ -4.500

Zie hierboven