Berap 2019-1

Doel 8.2.1 We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Inschrijving asielzoekers in basisregistratie personen

Aanvullende uitgaven€ 35.000

Het inschrijven van asielzoekers in de basisregistratie personen is een wettelijke taak. Per asielzoeker volgens er gemiddeld 4 à 5 nareizigers. Voor het inschrijven van deze nareizigers moeten aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd, omdat vaak sprake is van extra benodigde controles van incomplete of gebrekkige documenten en het afnemen van verklaringen onder ede. Daarvoor is in 2019 en 2020 aanvullende capaciteit nodig.

Het effect op 2020 is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.

Capaciteit adresonderzoeker

Aanvullende uitgaven€ 32.750

In Zwolle worden jaarlijks circa 1.500 adresonderzoeken gedaan. De tendens is dat het aantal onderzoeken toeneemt. Door digitalisering van processen bij ons en onze partners, blijkt controle achteraf vaker nodig. Als er door de gemeente zelf of een afnemer van onze gegevens wordt getwijfeld aan de juistheid van het adres, zijn we wettelijk verplicht een adresonderzoek uit te voeren. Tijdens adresonderzoek is niet alleen aandacht voor fraude maar ook voor achterliggende sociaal maatschappelijke problematiek, zoals schulden, verslaving, verwaarlozing of sociaal isolement. Om te voldoen aan deze wettelijke taak is aanvullende capaciteit nodig.

Het effect op 2020 is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.

Oninbaar begraven (uitgaven)

Aanvullende uitgaven€ 2.500

De onder programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen verhoogde post oninbaar wordt conform bestaand beleid doorbelast aan de begrotingsonderdelen waar de oninbare bedragen betrekking op hebben. Van de ophoging van de post oninbaar heeft € 2.500 betrekking op het product begraven. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve begraven. De aanpassing werkt ook door naar latere jaren.

Oninbaar begraven (dekking)

Lagere uitgaven€ -2.500

Zie hierboven.